Očkování u dětí

V boji proti infekčním nemocem má očkování (nebo také vakcinace) zásadní význam. Tvorbou ochranných protilátek pomáhá infekcím předcházet. Na území České republiky má očkování dlouholetou tradici a přispělo nesporně k významnému snížení výskytu řady infekcí, u některých dokonce k jejich vyloučení.

očkování

Jaké jsou druhy očkování?

Očkování můžeme dělit nejen podle toho, proti čemu má vakcína působit (viz očkovací kalendář), ale také podle času, tj. jestli je pravidelné, nepravidelné nebo třeba mimořádné:

 • pravidelné: proti tuberkulóze (pouze u dětí se zdravotními indikacemi dle vyhlášky), záškrtu, tetanu, dávivému kašli, invazivním onemocněním vyvolaným Haemophilus influenzae b, přenosné dětské obrně, virové hepatitidě B, spalničkám, příušnicím, zarděnkám, pneumokookovým nákazám, chřipce
 • zvláštní (pro pracovníky ve zvýšeném riziku infekce): proti virové hepatitidě B, virové hepatitidě A, vzteklině, chřipce
 • mimořádné (v mimořádných situacích na základě rozhodnutí hlavního hygienika nebo s jeho souhlasem při nařízení krajského hygienika): například proti virové hepatitidě A, chřipce, meningokokovým infekcím.
 • při úrazech, poraněních a nehojících se ranách a před některými léčebnými výkony: proti tetanu a vzteklině
 • na žádost: vakcínami v ČR registrovanými.

Všechna očkování, mimo ta "na žádost" jsou poskytována bezplatně. Očkování v poslední skupině hradí očkovaný nebo jeho zákonný zástupce.


Očkovací kalendář

Očkování je upravováno vyhláškou MZ ČR č. 299/2010 Sb., o očkování proti infekčním nemocem

Termín / věk dítěte Povinné očkování Nepovinné očkování
Nemoc Očkovací látka Nemoc Očkovací látka
od 4. dne – 6. týdne Tuberkulóza (pouze u rizikových dětí
s indikací)
BCG vaccine SSI  
od 6. týdne   Rotavirové nákazy Rotarix, Rotateq (1. dávka)
od 9. týdne (2. měsíc) Záškrt, tetanus, černý kašel, dětská obrna, žloutenka typu B, onemocnění vyvolaná Haemophilus influenzae typu B Hexacima, Infanrix hexa# (1. dávka) Pneumokoková onemocnění* Synflorix, Prevenar 13 (1. dávka)
Rotavirové nákazy Rotarix, Rotateq
(2. dávka-za měsíc po 1. dávce)
4. měsíc Záškrt, tetanus, černý kašel, dětská obrna, žloutenka typu B, onemocnění vyvolaná Haemophilus influenzae typu B Hexacima, Infanrix hexa # Pneumokoková onemocnění* Synflorix
(2. dávka-za 2 měsíce po 1. dávce) Prevenar 13
(2. dávka-za 2 měsíc po 1. dávce)
  Rotavirové nákazy Rotateq (3. dávka-za měsíc po 2. dávce)
11.-13. měsíc Záškrt, tetanus, černý kašel, dětská obrna, žloutenka typu B, onemocnění vyvolaná Haemophilus influenzae typu b Hexacima, Infanrix hexa # Pneumokoková onemocnění* Synflorix, Prevenar 13 (přeočkování)
(3. dávka)
13.-18. měsíc Spalničky, zarděnky, příušnice Priorix (1. dávka) Plané neštovice, spalničky, zarděnky, příušnice Priorix-Tetra (1. dávka)
5.-6. rok Spalničky, zarděnky, příušnice Priorix (2. dávka) Plané neštovice, spalničky, zarděnky, příušnice Priorix-Tetra (2. dávka)
5.-6. rok Záškrt, tetanus, černý kašel Infanrix  
Adacel
(přeočkování)
10.-11. rok Záškrt, tetanus, černý kašel, dětská obrna Boostrix polio (přeočkování)  
13.-14. rok   Onemocnění lidským papilomavirem (karcinom Cervarix, Silgard, Gardasil9 (celkem 2 dá vky)
14. rok (u neočkovaných v 10-11 letech) Tetanus Tetavax, Tetanol Pur (přeočkování) Záškrt, tetanus, černý kašel Boostrix, Adacel (přeočkování)

* hrazeno ze zdravotního pojištění
# Vakcína Infanrix hexa je hrazena k doočkování dětí rozočkovaných v roce 2017 a pro očkování nedonošených dětí,
u kterých se aplikuje ve schématu 3+1

Poznámky
Povinné očkování je plně hrazené.
V rámci povinného očkování lze použít jinou očkovací látku, než zajistí Ministerstvo zdravotnictví (v souladu s § 47 Zákona č. 258/2000 o ochraně veřejného zdraví).

Tato očkovací látka musí být v České republice registrována a výlohy za ni pak platí rodič

Děti se zdravotními indikacemi dle vyhlášky jsou očkovány proti tuberkulóze a proti pneumokokovým nákazám. Se svým pediatrem konzultujte i další doporučená očkování: proti nákazám pneumokokovým, meningokokovým, rotavirovým, hepatitidě A, klíšťové encefalitidě, chřipce, planým neštovicím, lidským papilomavirům.


Očkovat mohou pouze lékaři zdravotnických zařízení 

očkují lékaři:

 • novorozeneckých oddělení nemocnic,
 • praktičtí lékaři pro děti a dorost,
 • oddělení tuberkulózy a respiračních nemocí,
 • antirabických center,
 • ošetřující poranění nebo nehojící se rány,
 • zdravotních ústavů,
 • infekčních oddělení,
 • specializovaných oddělení pro očkování osob zdravotně stigmatizovaných,
 • praktičtí lékaři pro dospělé a závodní lékaři.

Očkování se provádí za aseptických podmínek, sterilní jehlou a stříkačkou. Očkovací látky lze podávat na různá místa těla současně. Pokud nejsou podávány současně, je třeba dodržovat mezi jejich podáním intervaly:

 • 14 dní po podání neživých vakcín,
 • 1 měsíc po podání živých vakcín,
 • minimálně 2 měsíce po očkování proti tuberkulóze.

Zdravotnické zařízení, které provedlo očkování, zapíše do očkovacího průkazu a zdravotnické dokumentace druh a název očkovací látky, datum podání a číslo šarže, údaje doplní podpisem a razítkem očkujícího lékaře.


Kdy lze a nelze očkovat

Očkující lékař posuzuje, zda je dítě možné v danou chvíli očkovat. Dočasnou kontraindikaci (dočasnou nemožnost očkovat) může zapříčinit například nějaké  akutní onemocnění nebo časná rekonvalescence. Pak je očkování odloženo. Trvalou kontraindikaci (trvalou nemožnost očkovat) posuzuje odborný lékař alergolog, neurolog nebo imunolog. Mezi trvalé kontraindikace patří například neurologická onemocnění v anamnéze, přecitlivělost na některou ze složek vakcíny.


Nežádoucí reakce po očkování

Jsou vzácné, bývají mírné a krátkodobé, mizí během 1–3 dnů. Mohou se projevit jako lokální reakce v místě vpichu (bolestivost,otok,zarudnutí) nebo jako celkové reakce (teplota,mírnávyrážka,bolestsvalů). Výskyt závažných reakcí je výjimečný a podléhá hlášení.

Je třeba, aby očkující lékař přistupoval k očkovanému individuálně, vycházel z jeho aktuálního zdravotního stavu, respektoval kontraindikace jednotlivých očkování, zacházení s očkovací látkou a dodržování správných očkovacích technik.


Zdroj informací použitých v článku naleznete na stránkách SZÚ.

Klíčová slova

Související články

Další informace o vakcínách a očkování

Naleznete na stránkách Státního zdravotního ústavu.
číst celý článek

Výskyt onemocnění v ČR v období před a po zavedení pravidelného očkování.

Zdroj: Státní zdravotní ústav 2018
číst celý článek

Práva dítěte, ochrana dětí před týráním

Před více jak 25 lety složili zástupci většiny zemí světa slib všem dětem, že budou prosazovat a chránit jejich práva. Vznikla tak Úmluva o právech dítěte, která vyjmenovává všechno důležité, co mladé generace potřebují ke svému správnému vývoji, růstu a zapojení do společnosti. Úmluva o právech dítěte se vztahuje na všechny děti bez ohledu na to, kde se narodily, jakou mají barvu pleti či vyznání.
číst celý článek

Novorozenecký laboratorní screening

Screening je vyhledávání určitých chorob. Cílem je choroby najít a léčit dříve, než se projeví a způsobí novorozenci nevratné poškození zdraví. Novorozenecký laboratorní screening se provádí zkoumáním (analyzováním) kapky krve odebrané z patičky.
číst celý článek

Preventivní prohlídky u dětí a dorostu

Než dítě dosáhne 19 let, měl by ho jeho ošetřující lékař preventivně vyšetřit celkem devatenáctkrát. Kontroly dětí však nejsou rozloženy rovnoměrně. Nejsledovanější jsou novorozenci a kojenci.
číst celý článek